“Platformy cyfrowe” – książka do pobrania

Książka dostępna jest do pobrania w serwisie ResearchGate. Monografia zawiera 22 rozdziały przedstawiające platformy cyfrowe z różnorakich perspektyw. Zostały one pogrupowane w trzy części dotyczące modelu biznesu platform, ich zastosowań w różnych kontekstach rynkowych oraz relacji z użytkownikami. Rozdziały utrzymane są w konwencji research letters. Są to raczej zwięzłe teksty naukowe, charakteryzujące się krótszym przeglądem literaty i koncentracją na problemie badawczym. Autorami rozdziałów są pracownicy i doktoranci wielu polskich uczelni. Zważywszy na to, że autorzy badają platformy z perspektywy różnych dyscyplin i stosują różnorakie metodyki badawcze nie podejmowaliśmy próby uwspólnienia terminologii, czy tym bardziej narzucania jednego, dominującego sposobu postrzegania cyfrowych platform. Zdecydowaliśmy się raczej na pluralizm teorii, perspektyw czy też zaleceń praktycznych. W tym sensie niniejsza książka przypomina typową platformę raczej niż monografię pisaną przez wąski zespół badaczy.

Continue reading

Reklama programmatic

Fragment opracowania: N. Sarna, T. Doligalski, Ekosystem reklamy programatycznej jako platforma wielostronna [w:] T.Doligalski, M. Goliński (red. nauk.), Platformy cyfrowe: model biznesu, zastosowania, użytkownicy, Oficyna Wydawniczna SGH (w przygotowaniu).

W ekosystemie reklamy programatycznej uczestniczą podmioty kupujące reklamę, czyli agencje mediowe i reklamodawcy, oraz wydawcy, którzy tę powierzchnię reklamową sprzedają. W obu przypadkach liczba podmiotów jest bardzo duża, tj. istnieje wielu nabywców i wielu sprzedawców a wartość ekosystemu rośnie wraz z jego skalą. Uczestnicy ekosystemu korzystają ze specjalnych narzędzi połączonych ze sobą przez protokół określający szczegóły wymiany informacji między nimi oraz reguły, wedle których odbywa się sprzedaż powierzchni reklamowej (IAB 2016). Najważniejszymi narzędziami ekosystemu reklamy programatycznej są:

Continue reading

Reklama w metaverse

Fragment opracowania: Nikodem Sarna, Tymoteusz Doligalski, Wojciech Kurowski, Reklama w metawersach. Perspektywa rozwoju internetu i reklamy internetowej, working paper.

Poniżej przedstawiamy wnioski dotyczące reklamy w metawersach wynikające z wywiadów pogłębionych. Respondenci wskazywali na wczesne stadium rozwoju światów metawersalnych, które nie zgromadziły jeszcze odpowiedniej masy krytycznej, a tym samym których przyszłość nie jest pewna. Opisując specyfikę światów wirtualnych respondenci używali zarówno liczby pojedynczej, jak i mnogiej. Akcentowali oni również zróżnicowanie istniejących metawersów. Zdaniem respondentów obejmują one zarówno miejsca (np. Spatial, Decentraland), jak i narzędzia do komunikacji (wykorzystawane w telekonferencjach, czy tez procesach rekrutacyjnych lub onboardingowych). Innym wymiarem różnicującym metawersa jest kwestia interfejsu za pomocą którego można z nich skorzystać. Wyróżnić można tu metawersa dostępne przez przeglądarkę określane jako “płaskie, desktopowe metawersa” oraz te oparte na rzeczywistości wirtualnej i wymagające specjalistycznego osprzętu (np. gogle). Jeszcze inny podział metawersów to te związana z grami i “tradycyjne” metawersa.

Continue reading

Jak napisać doktorat?

Wpis w wersji roboczej. Zawiera transkrypcję prelekcji dla doktorantów z października 2022 r.


Zacznijmy od próby uchwycenia istoty doktoratu. Podam trzy podejścia. Pierwsze podejście, to jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z ustawą, doktorat prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną, zaświadcza o umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Dostarcza pewne oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a także może być napisane w formie rozprawy, co oczywiste, jak i w formie artykułów powiązanych tematycznie. Drugie ujęcie pochodzi od profesora Kazimierza Kucińskiego z SGH. Ono było kiedyś zawarte w takim artykule „Prawie wszystko o doktoratach”. To opracowanie było przedstawione na starej stronie SGH, być może na tej nowej jeszcze wróci. Tam było dużo ciekawych i wartościowych treści, ale chciałbym zwrócić uwagę właśnie na tę esencję, czyli próbę uchwycenia czym jest doktorat. Sprawozdanie prof. Kucińskiego jest to dzieło naukowe cechujące się krytycyzmem, innowacyjnością, podejmuje nowe metody, problemy badawcze, proponuje nowe metody badawcze i to, co ważne jest to owoc uczenia się przez prowadzenie badania naukowego i charakteryzuje się pewnym formalizmem, czyli wszystko, każde twierdzenie musi być udokumentowane, uzasadnione, udowodnione. Na koniec chciałbym przedstawić zasłyszaną opinię. Tę opinię zasłyszałem, jako doktorant, od pewnego profesora,który ma dość wypracowaną pozycję w swojej kategorii, w swojej dyscyplinie. On sprowadził doktorat do następujących stwierdzeń. Doktorant identyfikuje problem badawczy, a następnie dobiera i stosuje metodę badawczą. Moim zdaniem te trzy ujęcia korelują ze sobą,gdyż zwracają uwagę, na przykład na problem badawczy, na metodę badawczą. To może jest oczywiste, ale jak później pokażę, bardzo często doktoranci popełniają pewne błędy, ignorując właśnie te wymienione tutaj aspekty. 

Continue reading

Platformy cyfrowe: ekosystemy, dostawcy, klienci

Konferencja organizowana przez SGH we współpracy z DELab UW
7 grudnia 2022 r.

Platformom cyfrowym wystarczyło 20 lat, aby stać się hubami cyfrowej gospodarki. Ułatwiły użytkownikom na całym świecie komunikację, współpracę i handel. Dostarczyły narzędzi usprawniających pracę i zapewniających rozrywkę. Diametralnie zmieniły funkcjonowanie rynków, firm oraz państw. Podporządkowały sobie przedsięwzięcia z różnych branż, skazując je na funkcjonowanie w swoich ekosystemach.

Więcej: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KAE/struktura/IIiGC/struktura/zeb/konferencje/Strony/default.aspx

Platform canvas

An extension of the theses presented in this note can be found in the chapter: Doligalski, T. Platform canvas: Does the platform business model imply disruption and monopolisation?. In Disruptive Platforms (pp. 1-17). Routledge.

!!! The full content of the chapter is available at the publisher website. See also: typology of platforms and communities.

Among the business models of Internet companies, it is the platforms that attract the most attention from researchers. It is to them that a significant impact on the economy, society and everyday life is attributed. Although platforms have functioned in traditional economies, e.g. in the form of bazaars, their role has increased in the digital economy. This is due to the greater ease of aggregation of sellers and buyers, creators and consumers, or people with the same interests, identities or problems. Platform is defined here as a business model that matches independent agents and facilitates their interactions.
Continue reading

Definition of a platform

An extension of the theses presented in this note can be found in the chapter: Doligalski, T. Platform canvas: Does the platform business model imply disruption and monopolisation?. In Disruptive Platforms (pp. 1-17). Routledge.

A platform is a business model that matches independent agents and facilitates their interactions. In this light, the customer is somehow obliged to interact with other subjects to use the platform’s potential. This definition differs from an IT approach, where a product platform is a set of parts, subsystems, interfaces, and manufacturing processes that are shared among a set of products (Meyer and Lehnerd 1997). Here, the customer can use the existing technology to create a product for themselves, without interacting with others. Continue reading

Model delta. Podejście Haxa i Wilde’a II

Fragmenty opracowania: Doligalski, T. (2014). Podejścia do analizy modeli biznesu. W: T. Doligalski (red.), Modele biznesu w Internecie. Teoria i studia przypadków polskich firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 95-98.

Hax i Wilde II w modelu nazwanym od greckiej litery delta wyróżnili trzy obszary przewagi konkurencyjnej firm w nowoczesnej (usieciowionej, sieciowej) gospodarce. Są nimi: doskonałość produktowa (best product), bliskość relacji z klientem (customer solutions) oraz uwięzienie klienta (system lock-in).  Strategie bazujące na poszczególnych obszarach są zdaniem autorów modelu ukierunkowane na budowanie więzi (bonds, bonding) z klientem, niemniej cel ten osiągany jest w różny sposób.[1] Continue reading

Nowcasting, czyli prognozowanie teraźniejszości

Niniejszy wpis zawiera główne tezy z opracowania: E. Tomczyk, T. Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data, [w:] Sł. Partycki (red.), E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 228-236.

W nowoczesnej gospodarce dostępnych jest wiele źródeł danych opisujących aktualne zjawiska społeczne. Dane te są pomocne przy modelowaniu zachowań różnych podmiotów gospodarczych, takich jak konsumenci lub firmy. Źródłami danych mogą być aukcje internetowe, firmy kurierskie, operatorzy kart płatniczych czy też firmy telekomunikacyjne, gdyż dysponują one precyzyjnymi informacjami na temat transakcji lub zdarzeń w określonych lokalizacjach [2, s.1]. Szczególne znaczenie wśród nich odgrywają wyszukiwarki internetowe posiadające dane na temat treści i częstotliwości zapytań.  Dzięki usłudze Google Trends analizować można liczbę i lokalizacje poszczególnych zapytań kierowanych do wyszukiwarki. Dostępność tego typu danych umożliwia modelowanie zjawisk społecznych zgodnie z zasadami nowcastingu. Continue reading

Segmentacja portfela klientów

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 186-195.

Portfel klientów obejmuje ogół relacji firmy z klientami. Relacja z klientem jest dwukierunkowym transferem wartości między firmą a klientem. Zważywszy na rozpiętość zakresu wartości będącego przedmiotem wymiany, relacje z klientami mogą przybrać różne formy. Stąd też rodzi się potrzeba segmentacji portfela klientów (różnicowania klientów), czyli podziału na grupy obejmujące klientów o podobnej charakterystyce i w zbliżony sposób reagujące na działania firmy. Segmentacja portfela może służyć z jednej strony lepszemu zaspokajaniu potrzeb klientów, a z drugiej – koncentracji działań firmy na klientach generujących największe korzyści. Konsekwencją segmentacji portfela klientów jest różnicowanie wymiany między klientami z różnych segmentów.
Continue reading

Niezbędniki

Strategie i modele e-biznesu (zaoczne)
https://www.e-sgh.pl/doligalski/223290-0120-zaoczne1

Strategie i modele e-biznesu (dzienne)
https://www.e-sgh.pl/doligalski/223290-0120-dz

Nowe technologie w marketingu (dzienne)
https://www.e-sgh.pl/doligalski/223370-0120-dzienne

Nowe technologie w marketingu (zaoczne)
https://www.e-sgh.pl/doligalski/223370-0120-zaoczne

Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych (dzienne)
https://www.e-sgh.pl/doligalski/223290-0120-dzienne

Marketing z wykorzystaniem wyszukiwarek internetowych (zaoczne)
https://www.e-sgh.pl/doligalski/223290-0120-zaoczne

Continue reading

Public goods on the Internet?

In 2015, Polish Wikipedia removed a significant number of users from the possibility of page editing without logging in (to be exact: more than half a million IP addresses were blocked – source).

Meanwhile, the definition of public good says that:
– consumption is non-rival,
– it is not possible to exclude anyone from the consumption of a given public good. Continue reading

Dobra publiczne w internecie?

W 2015 roku polska Wikipedia odebrała części użytkownikom Neostrady możliwość edycji stron bez logowania (ponad pół miliona adresów IP zostało zablokowanych – więcej).

Tymczasem definicja dobra publicznego mówi o tym, że:
– konsumpcja jest nierywalizacyjna,
– nie ma możliwości wykluczenia kogokolwiek z konsumpcji danego dobra publicznego. Continue reading

Cykl życia klienta

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 36-44.

 

Złożoność i różnorodność relacji firmy z klientami sprawia, że dla zrozumienia ich istoty warto przedstawiać obrazujące je modele.  Poniżej zostaną przedstawione: model cyklu życia klienta Blattberga i in., model rozwoju relacji Dwyera i in., model BrandDynamics firmy Millwardbrown oraz podejście Hougaarda i Bjerre’a

Continue reading

Business model and strategy

Excerpts from the article: T. Doligalski, Internet Business Models in the Consumer Market – a Typological Approach, „Marketing i Rynek”, 12/2018.

Downloads:

 

The notion of business model with reference to strategy and revenue model
Continue reading

Modele przychodów w Internecie

Fragment artykułu:  T. Doligalski, Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne, „Marketing i Rynek”, 12/2018.

 

(…) Od modelu biznesu należy odróżnić model przychodów. Ten ostatni jest sposobem pozyskiwania środków pieniężnych od klientów, terminem pokrewnym do strategii cenowej, a nie obrazem całej firmy. Obrazuje to dobitnie podejście zwane Business Model Canvas  (Osterwalder, Pigneur, 2013), w którym model przychodów jest jednym z dziewięciu elementów konstytuujących model biznesu. W praktyce model przychodów brany jest często za model biznesu. Odnosząc się do ogólnej teorii systemów jest to równoznaczne ze zrównaniem systemu ze sposobem jego zasilania. Model przychodów precyzuje podmiot będący źródłem przychodów (np. klienci, reklamodawcy) oraz zdarzenie z tytułu, którego ono następuje (sprzedaż produktów, emisja reklam). Continue reading

E-commerce 2018 – wygoda klientów, pot i łzy sprzedawców

Artykuł opublikowany jako: T. Doligalski, E-commerce 2018 – wygoda klientów, pot i łzy sprzedawców, “Gazeta SGH”, 12/2018, s. 56-57

 

Polski rynek e-commerce rozwija się w sposób konsekwentny, raczej bez przełomów i większych wstrząsów. Jego wartość w roku 2018 r. szacowana jest na 45-40 mld zł, co stanowi około 5% sprzedaży detalicznej. Oferuje on nabywcom relatywnie tanie, wygodne i bezpieczne zakupy. Sytuacja sprzedawców internetowych jest mniej komfortowa, gdyż zazwyczaj muszą oni konkurować niską ceną. Continue reading

Internet Business Models in the Consumer Market – a Typological Approach (pdf)

Excerpts from the article: T. Doligalski, Internet Business Models in the Consumer Market – a Typological Approach, „Marketing i Rynek”, 12/2018.

 

Downloads:

 


This paper presents characteristics of business models adopted by Internet companies operating in the consumer market. The typology covers online vendors, e-service providers, content providers, multi-sided platforms, and community providers. The business model types are described here, also with respect to selected economic categories. Additionally, the paper discusses the notion of business models from systemic and typological perspectives and compares this term to the notion of strategy and revenue model.

Continue reading

e-Business Models and Strategies

Below you will find my articles on e-Business Models and Strategies.

Internet Business Models in the Consumer Market – a Typological Approach

What are the internet business models? This is the research question I attempt to answer in this paper. As a result I present five internet business models and describe their characteristics with reference to economic notions. Both, HTML and PDF versions of the article are available.

T. Doligalski, Internet Business Models in the Consumer Market – a Typological Approach, „Marketing i Rynek”, 12/2018.

Continue reading

Masowa kastomizacja – możliwości zastosowania jako usługi internetowej

Opracowanie opublikowane jako: T. Doligalski, Możliwości zastosowania masowej kastomizacji jako usługi internetowej, [w:] Konsument w przestrzeni europejskiej (red. A. Dąbrowska, I. Ozimek), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.

Wstęp

Częstym zjawiskiem w relacjach firmy z klientami z wykorzystaniem internetu jest współtworzenie  wartości przez klientów.  Oznacza to podjęcie przez klientów działań, które mają wpływ na finalną kompozycję wartości, którą to oni sami lub też inni klienci otrzymują od firmy.   Zjawisko to jest niezwykle istotne z punktu widzenia strategii firm. Prahalad i Ramaswany poświęcili mu monografię  Przyszłość konkurencji, w której autorzy udowadniają, że to właśnie współtworzenie wartości z klientami jest istotą konkurowania w nowoczesnej gospodarce.
Continue reading

Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne

Fragmenty artykułu:  T. Doligalski, Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne, “Marketing i Rynek”, 12/2018.

Zobacz również: T. Doligalski – Internet business models(pdf, 2018) artykuł opublikowany w “Journal of Business Models”.

W artykule przedstawiono typologię modeli biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych. W jej ramach wyróżniono sprzedawców internetowych, dostawców e-usługi, dostawców treści, platformy wielostronne i animatorów społeczności. W artykule omówiono również pojęcie modeli biznesu w ujęciu systemowym oraz typologicznym, a także porównano ten termin z pojęciem strategii i modelu przychodów.

Continue reading

Business Models of Internet Companies and Types of Goods Offered (pdf, 2018)


Abstract

The article presents the relations between the business models of internet companies operating in the B2C market and the types of goods they offer (i.e. private, club, common, and public goods). The analysis shows that internet companies provide all four types of goods distinguished in the theory of economics. Continue reading

Trudny kawałek tortu internetowego

Opublikowane jako: Piotr Ruciński, Trudny kawałek tortu internetowego (wywiad z Tymoteuszem Doligalskim), “e-Commerce. Rozwiń swój biznes”, nr 1, listopad 2017.

 

PR: E-handel stał się tak popularny, że wiele sklepów prowadzonych jest z domu jedno­osobowo. Od czego powinien zacząć przed­siębiorca, który chciałby otworzyć e-sklep?

TD: Przede wszystkim należy rozróżnić dwa mode­le handlu elektronicznego jakimi są producent i pośrednik. W obydwu przypadkach rozpoczę­cie sprzedaży przez internet nie jest specjalnie trudne, o ile pozwala na to specyfika produktu. Można zlecić stworzenie sklepu internetowego lub też od początku skorzystać z dostępnych szablonów sklepów internetowych. W przy­padku producenta sporym wyzwaniem może być stworzenie opisów produktów; pośrednicy często korzystają z opisów produktów otrzy­mywanych przez producentów.
Continue reading

Does Customer Analysis Affect Firm Performance? Quantitative Evidence from Polish Insurance Market

P. Tomczyk, T. Doligalski, P. Zaborek, Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market, “Journal of Business Research”, vol. 69, iss. 9, p. 3652–3658, September 2016, doi:10.1016/j.jbusres.2016.03.026

The full version of the article is available on the website of the Journal of Business Research

Abstract

The paper explores the relationship between conducting customer analysis and financial performance. The data for the study were collected from 590 small insurance intermediaries in the Polish market. The structural equation modelling indicates that the strongest predictor of financial performance was the use of formalized knowledge processing, followed by the scope of performed customer analysis. Other factors positively correlated with financial standing included earning most revenues from corporate clients (versus consumers) and employing policies aimed at regaining former customers. The study also finds that add-on on selling was not significantly associated with better financial results.

Keywords: customer analysis, customer lifetime value, marketing performance, financial performance, insurance, Poland
Continue reading

Koszty zmiany dostawcy

Fragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski,Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 203-206.

Zagadnienie kosztów zmiany dostawcy zyskało na popularności w ostatnich latach, przy czym pojawiało się ono również we wcześniejszych publikacjach. Selten w artykule Ein Oligopolmodell mit Nachfragetraegheit opublikowanym w 1965 r. sformułował dynamiczny model konkurencji między oligopolistami zakładający, że popyt zależy nie tylko od aktualnych cen, ale także od inercji popytu wynikającej ze sprzedaży w poprzednich okresach[1]. Wspomniany artykuł odegrał istotną rolę w rozwoju analizy równowagi w teorii gier niezespołowych, za co Selten wraz z Nashem i Harsanyi otrzymali w 1994 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii[2].
Continue reading

Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data

Published as: E. Tomczyk, T. Doligalski, Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data, [in:] Sł. Partycki (ed.),  E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju (e-Society in Middle and Eastern Europe. Present and Development Perspectives), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, p. 228-236.

Download the paper as pdf from SSRN:  Predicting New Car Registrations: Nowcasting with Google Search and Macroeconomic Data

Continue reading

Nowcasting New Car Registrations with Google Search Data and Car Manufacturers’ Website Traffic

Tymoteusz Doligalski, Emilia Tomczyk, Nowcasting New Car Registrations with Google Search Data and Car Manufacturers’ Website Traffic, paper accepted at the 6th EMAC Regional Conference, Vienna 2015.

Continue reading

Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa

Poniżej zamieszczone są fragmenty dwóch moich tekstów, w których porównuję pojęcia modelu biznesu i strategii.

 1. Fragment artykułu: T. Doligalski, Modele biznesu firm internetowych działających na rynku odbiorców indywidualnych — ujęcie typologiczne​, „Marketing i Rynek”, 12/2018.

Pojęcie modelu biznesu jest często zestawiane ze strategią firmy. W naukach o zarządzaniu pojęcie strategii jest rozumiane na wiele sposobów. Najczęstszymi wspólnymi cechami rozumienia strategii są zdefiniowany cel, sposób jego osiągnięcia, mierzalność, umiejscowienie w czasie oraz odniesienia do różnych interesariuszy (w zależności od typu strategii – klientów, konkurentów, pracowników, akcjonariuszy). W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że model biznesu przedstawia to czym firma jest, natomiast strategia opisuje co firma chce osiągnąć i jak zamierza to zrobić (por. tab. 1).
Continue reading

Wartość dla klienta w kontekście wymiany wartości

Internet-w-zarządzaniu-wartoscia-klienta-okladkaFragment monografii (pobierz w pliku pdf): T. Doligalski,Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 55-60.

Jak podaje Ph. Kotler, marketing jest procesem społecznym, dzięki któremu jednostki lub grupy otrzymują to, czego potrzebują i chcą, przez kreowanie, oferowanie i swobodną wymianę produktów i usług[1]. Zdaniem Kotlera wymiana jest podstawowym pojęciem marketingu i można ją zdefiniować jako proces otrzymywania od kogoś pożądanego produktu dzięki zaoferowaniu czegoś w zamian. Kotler formułuje pięć warunków niezbędnych dla zaistnienia wymiany:

Continue reading

Value Creation in E-Business and Financial Performance: Researching Polish Online Companies with Amit and Zott’s Model.

 

Abstract:

The paper presents the outcomes of the survey of the managers of Polish internet companies with the aim of verifying to what extent the e-business value creation model developed by Amit and Zott could be used to explain different profitability levels among firms. The study included 150 businesses with the largest representation of internet retailers and service providers. The major outcome of the study was developing logistic regression model that allowed to establish which variables were statistically significant predictors of operational return on sales ratio. It implied that out of four elements comprising Amit and Zott’s model only Complementarities were closely linked with improved financial performance. The two other elements – Customer Lock-in and Novelty – were not viable predictors while the forth component (Efficiency for Customer) was negatively related to the performance metric.
Continue reading

Lojalność klientów w e-commerce

Tekst opublikowano jako: T. Doligalski, Podejścia do badań lojalności klientów w handlu elektronicznym, „Handel Wewnętrzny” , wrzesień-październik 2011, cz. 2.

Streszczenie

Referat przedstawia wnioski z analizy badań w zakresie lojalności klientów w handlu elektronicznym. Pojęcie lojalności klientów handlu elektronicznego najczęściej tłumaczone jest satysfakcją i zaufaniem klientów, ich doświadczeniami, wartościami dla klientów, a także kosztami zmiany dostawcy.
Continue reading

Zarządzania wartością klienta. Próba charakterystyki

 • Artykuł opublikowany jako: T. Doligalski, Zarządzania wartością klienta. Próba charakterystyki, Marketing i Rynek, 6/2013.
 • Rozszerzenie treści zawartych poniżej znajduje się w monografii: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Książka dostępna jest w pliku PDF na zasadach swobodnego dostępu.

Klienci odgrywają niezwykle istotną rolę w funkcjonowaniu firm.[1] Dostarczają firmom wpływów pieniężnych oraz innych wartości. Pozyskane od klientów wartości pozwalają firmom pogłębiać relacje z innymi uczestnikami rynku, takimi jak akcjonariusze, dostawcy czy pracownicy. W konsekwencji klienci coraz częściej są postrzegani jako zasób firmy, którego wartość mierzy się i maksymalizuje. Działania w zakresie relacji z klientami stanowią zatem przesłankę rozwoju firmy, wzrostu jej wartości i poziomu zysku.
Continue reading

Tworzenie i kształtowanie rynków jako koncepcja działań marketingowych

 • T. Doligalski, Tworzenie i kształtowanie rynków jako koncepcja działań marketingowych, “Handel Wewnętrzny”, wrzesień-październik 2012, tom 1.
 • Rozszerzenie treści zawartych poniżej znajduje się w monografii: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Książka dostępna jest w pliku PDF na zasadach swobodnego dostępu.
 • Pobierz referat w pliku PDF.

Wstęp

Koncepcja tworzenia i kształtowania rynków pojawia się często w publikacjach z zakresu marketingu i zarządzania strategicznego. Pomimo tego istnieje potrzeba dogłębniejszego opisu tych działań. Celem niniejszego opracowanie jest przedstawienie podejść do tworzenia i kształtowania rynków dominujących w literaturze przedmiotu, prezentacja wniosków z badań nad wpływem tych działań na wyniki finansowe oraz porównanie tej koncepcji ze służebnym podejściem do zaspakajania potrzeb klientów.
Continue reading

Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu

okladka_ZWK

 • Fragmenty tekstu opublikowanego jako: T. Doligalski, Budowa wartości klienta z wykorzystaniem internetu; w: Zarządzanie wartością klienta, red. naukowa B. Dobiegała-Korona, T.Doligalski, Poltext, Warszawa 2009.
 • Pobierz tekst jako pdf: Budowa wartości klienta z wykorzystaniem Internetu
 • Rozszerzenie treści zawartych poniżej znajduje się w monografii: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Książka dostępna jest w pliku PDF na zasadach swobodnego dostępu.

Niniejsze opracowanie przedstawia propozycję modelu zarządzania wartością klienta z wykorzystaniem Internetu. Model ten nawiązuje do wielu koncepcji marketingu m.in. do postrzegania relacji firmy z klientem jako wymiany wartości, a także do modeli konkurowania wartościami dla klientów.
Continue reading

Crowdsourcing i współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów

 • Tekst opublikowany jako: T. Doligalski, Współtworzenie wartości z klientami zorientowane na innych klientów, E-mentor nr 1 (38)/2011.
 • Rozszerzenie treści zawartych poniżej znajduje się w monografii: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Książka dostępna jest w pliku PDF na zasadach swobodnego dostępu.

Streszczenie

Współtworzenie wartości przez klientów zorientowane na innych jest niezwykle ciekawą koncepcją zarządczą. Istnieje wiele możliwości jej zastosowania, lecz wymagają one rozwoju odpowiednich zasobów i kompetencji. W opracowaniu przedstawiono różne podejścia do współtworzenia wartości, a także proponowaną kategoryzację tego zjawiska.
Continue reading

Internet-Based Customer Portfolio Building

 

Paper accepted for 10th International Conference Marketing Trends (Paris, January 20th-20nd 2011).

Download the full pdf version of Internet-Based Customer Portfolio Building.


Abstract

This paper presents a conceptual model of Internet-based customer portfolio building. The proposed model refers to the concept of value exchange between a company and a customer, as well as to the concept of delivering values to customers. The model is made up of five stages: defining, creating, communicating and delivering values, as well as generating values for a company.
Continue reading

Efekty sieciowe a strategie produktowe

 • Tekst opublikowany jako: T. Doligalski, Efekty sieciowe a strategie produktowe, “Marketing i Rynek”, 11/2010.
 • Marketing i Rynek nr 11/2010Pobierz artykuł jako pdf: Efekty sieciowe a strategie produktowe.
 • Rozszerzenie treści zawartych poniżej znajduje się w monografii: T. Doligalski, Internet w zarządzaniu wartością klienta, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. Książka dostępna jest w pliku PDF na zasadach swobodnego dostępu.

Efekty sieciowe oznaczają sytuację, w której wartości dla klienta zmieniają się wraz z liczbą użytkowników danego produktu.  Opracowanie przedstawia wyniki badań dotyczących wpływu różnych czynników z zakresu strategii produktowych na sukces w sektorze, w którym występują efekty sieciowe. Do czynników tych należą m.in. pierwszeństwo w zaoferowaniu produktu, jakość produktu, kompatybilność, przełomowość i intensywność technologiczna produktu.
Continue reading

Pomiar wartości klienta – wartość życiowa klienta, LTV, CLV

 

Wartość klienta jest pojęciem, które zyskało na popularności w ciągu ostatnich lat w zakresie literatury dotyczącej relacji z klientami. Popularności użycia tego pojęcia towarzyszy również szeroki wachlarz definicji i interpretacji. Wartość klienta oznacza faktycznie wartość relacji z klientem, jednak w literaturze anglojęzycznej zamiast pojęcia customer relationship value przyjęło się pojęcie customer lifetime value. W krajowej literaturze przedmiotu funkcjonuje ono również jako „wartość życiowa klienta”.[1] Słowo lifetime sugeruje ujęcie wartości klienta w perspektywie długookresowej. W języku angielskim użycie słowa lifetime odróżnia to pojęcie od wyrażenia customer value¸ przez które zazwyczaj rozumie się wartości oferowane klientowi (wartości dla klienta). Użycie słowa „życiowa” w polskim tłumaczeniu pojęcia jest uzasadnione, gdyż nawiązuje do koncepcji cyklu życia klienta w firmie, a więc sugeruje ujęcie wartości w perspektywie całej relacji. W niniejszym opracowaniu pojęcie customer lifetime value przetłumaczone zostało jako wartość klienta.[2] Wyrażenie „wartość klienta” oddaje w pełni istotę pojęcia, jednocześnie pozbawione jest wieloznaczności związanego z przymiotnikiem „życiowa”.
Continue reading

Strategie kształtowania kompozycji wartości dla klienta w Internecie


Streszczenie

Powiązanie poziomu wartości dla klienta z poziomem cen, które jest częstym kryterium kształtowania kompozycji wartości dla klienta w tradycyjnej gospodarce, nie znajduje szerszego zastosowania w przypadku przedsięwzięć internetowych. Autor wyróżnia i opisuje pięć strategii kształtowania kompozycji wartości w Internecie. Są nimi strategia efektywności, wartości darmowych, kompleksowego rozwiązania dla klienta, wartości unikatowych oraz współtworzenia wartości.
Continue reading

Strategies of Value Proposition on the Internet

JEL Classifications: M31 ; and / or UDC: 389
Key words:  Value Proposition, Values for Customer, Internet, E-commerce, Online, Marketing, Customer, Strategy, Value Offerings, Value co-creation, Mass Customization, Freemium.
Abstract:  Paper presents strategies of value proposition on the Internet. Author has distinguished and described strategies of efficiency, free values, complete customer solutions, unique values and value co-creation. These strategies are different from traditional strategies of value proposition, which refer values for customers to the level of price.

PIEB

Abstract: Paper presents strategies of value proposition on the Internet. Author has distinguished and described strategies of efficiency, free values, complete customer solutions, unique values and value co-creation. These strategies are different from traditional strategies of value proposition, which refer values for customers to the level of price.
Continue reading

Książka “Zarządzanie Wartością Klienta. Pomiar i strategie”

Praca zbiorowa pod red. naukową Barbary Dobiegały-Korony i Tymoteusza Doligalskiegookladka_ZWK

Książka w sposób kompleksowy prezentuje koncepcję zarządzania wartością klienta. Jest to nowoczesne podejście do marketingu polegające na traktowaniu klientów jako głównego aktywu firmy, którego wartość jest w procesie zarządczym mierzona i maksymalizowana. Rozwój trwałych i rentownych relacji z klientami stanowi bowiem determinantę wzrostu zysku firmy oraz jej wartości.

Publikacja przedstawia zarządzanie wartością klienta z perspektywy poniższych zagadnień:
– Podejścia do pomiaru wartości klienta
– Zarządzanie wiedzą o kliencie
– Tworzenie wartości dla klienta
– Społecznie odpowiedzialny marketing jako wartość dla klienta
– Budowa wartości klienta w marketingu relacji
Continue reading

Platformy wielostronne, rynki wielostronne, multi-sided markets.

Firmy zazwyczaj budują relacje z klientami, którzy nabywając produkty lub usługi, dostarczają im wpływów pieniężnych i innych wartości. Jest to podstawowy model wymiany wartości między klientem a firmą. Niektóre firmy działają jednak na rynkach wielostronnych (multi-sided markets) i w procesie wymiany wartości potrzebują dwóch lub więcej różnych grup klientów (dwustronny efekt sieciowy)[2]. Istnieje wiele przykładów takich firm. Aukcje internetowe budują relacje zarówno z kupującymi, jak i sprzedającymi. Producenci systemów operacyjnych dla właściwego funkcjonowania potrzebują zarówno firm tworzących programy działające w ich systemie operacyjnym, producentów sprzętu komputerowego, jak i osób, które używają tego systemu.
Continue reading

Rewolucje technologiczne i ich cykle

Przydatnym w zrozumieniu rozwoju i popularyzacji Internetu jest stworzony przez wenezuelską uczoną Carlotę Perez model cyklu życia rewolucji technologicznych. Pod pojęciem rewolucji technologicznej Perez rozumie potężny i zauważalny klaster nowych, dynamicznie się rozwijających technologii, produktów i gałęzi przemysłu zdolny do przeprowadzenia wstrząsu w całej gospodarce i prowadzący do długookresowego wzrostu gospodarczego.[1] Perez wymienia cztery rewolucje technologiczne poprzedzające rozwój i popularyzację Internetu. Są nimi rewolucja przemysłowa (1770–1829), rewolucja kolejowa (1830–1873), rewolucja stali, elektryczności i przemysłu ciężkiego (1875–1918), rewolucja ropy, samochodów i masowej produkcji (1908–1974). [2]

Continue reading